Členská schůze 2021

Z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru se členská schůze koná formou "per rollam", informace ke stažení zde (vloženo 24.5.2021)

Zemědělské družstvo Maleč

Zemědělské družstvo Maleč hospodaří na pozemcích ležících na severozápadním okraji Českomoravské vrchoviny v oblasti CHKO Železné hory. Zemědělské družstvo Maleč obhospodařuje celkem 1.750 ha zemědělské půdy, z toho je 1.350 orné půdy a 400 ha luk. Z celkové výměry zasahuje 1.300 ha do již zmiňované CHKO Železné hory. Dále hospodaření ovlivňují pásma hygienické ochrany vod v rozsahu 700 ha. Pozemky jsou převážně jihozápadní expozice a leží v nadmořské výšce od 400 do 650 m nad mořem. Na pozemcích převládají podzoly, zbytek je půda typu hnědozem. Téměř všechny plochy jsou zastoupeny středně těžkou až těžkou půdou. Půdy jsou dobře zásobeny draslíkem, některé pozemky vykazují mírně kyselou reakci. Na tuto situaci průběžně reagujeme vápněním dotčených pozemků. Roční úhrn srážek činí 740 mm a průměrná roční teplota je 6,17 ºC, což odpovídá dané oblasti. Skladbě půdního fondu jsme přizpůsobili systém obdělávání, hnojení a ochrany s cílem zajištění dlouhodobé úrodnosti půdního fondu.

V roce 2000 byla Zemědělským družstvem Maleč (100% vlastník) založena společnost s ručením omezeným s názvem Malečská zemědělská s.r.o. Hlavním předmětem podnikání je výroba, skladování, zpracování a prodej zemědělských výrobků, další uvedené předměty podnikání jsou pouze doplňkové a skládají se z následujících činností: koupě zboží za účelem dalšího prodeje, pronájem a půjčování věcí movitých, silniční motorová doprava, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování technických služeb. Založením společnosti Malečská zemědělská s.r.o. došlo k rozšíření podnikatelské činnosti Zemědělského družstva Maleč v zemědělské prvovýrobě a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Malečská zemědělská s.r.o. obhospodařuje celkem 799 ha zemědělské půdy, z toho je 703 orné půdy a 96 ha luk. Všechny obhospodařované pozemky se nacházejí v LFA a to převážně na katastrech obcí Raná u Hlinska v Čechách, Pokřikov a Vojtěchov (30 km od sídla Zemědělského družstva Maleč). Pozemky leží v nadmořské výšce 450-550 m nad mořem, průměrné srážky 650 mm a průměrná roční teplota 6,05 ºC. V rámci živočišné výroby je zde prováděn výkrm červenostrakatých býků.

Vzhledem k potřebě diverzifikace činností, stabilizaci toků příjmů, omezení vlivu kolísání cen zemědělských výrobků, vedení Zemědělského družstva Maleč rozhodlo v roce 2010 o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Malečská energetická, s.r.o., se sídlem ve Vojtěchově (u |Hlinska v Čechách) a následné (r.2011) výstavby bioplynové stanice o výkonu 1 MWh včetně 3 silážních žlabů na uskladnění vstupních surovin pro bioplynovou stanici a vykrmované býky.

Zemědělské družstvo Maleč dále získalo společnost Malečská servisní, s.r.o. se záměrem vykonávat podpůrné služby pro Zemědělské družstvo Maleč, Malečskou zemědělskou s.r.o. a Malečskou energetickou, s.r.o. V roce 2013 byla do společnosti pořízena veřejná čerpací stanice v Malči. Její přinos spočívá ve zvýšení skladovacích kapacit PHM, a tudíž nižší senzitivita na pohyb cen PHM pro Zemědělské družstvo Maleč a jejích dceřiné společnosti, ale především v rozšíření služeb pro obyvatele v Malči a přilehlém okolí z pohledu prodeje PHM.

Hlavní budova Hlavní budova v zimě

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Renovace posklizňové linky ZD Maleč

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014577

Popis projektu: Projekt „Renovace posklizňové linky ZD Maleč“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu. Bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění a sušení obilovin a dalších zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

EU
KONTAKT
Facebook Zemědělské družstvo Maleč
č. p. 49
582 76 MALEČ
tel: +420 569 565 010
email: info@zdmalec.cz
fakturace: fakturace@zdmalec.cz
Copyright 2022

2htech s.r.o.