Vítá Vás

Zemědělské družstvo

Maleč

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je charakterizována orientací na pěstování tržních plodin, jimiž je kmín, máku …

Výroba krmných směsí

Výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata …

Živočišná výroba

Živočišná výroba má v Zemědělském družstvu Maleč a dceřiných společnostech výsadní postavení …

Pila a přidružená výroba

Středisko nezemědělské výroby zahrnuje provoz pilařské výroby a provoz přidružené výroby …

Platební služby

Jako poskytovatel služeb malého rozsahu jsme oprávněni poskytovat následující činnosti …

Středisko služeb

Středisko služeb zajišťuje v plném rozsahu potřeby všech společností v oblastech rostlinné, živočišné výroby …

Ostatní činnosti

Nezemědělská výroba byla v roce 2013 dále rozšířena o malou bioplynovou stanice o výkonu 200 kWe …

Dotační programy

Rekonstrukce teletníku v Dolní Lhotce spolufinancování z EU …

Program rozvoje venkova logo
Základna Maleč

Zemědělské družstvo Maleč

Zemědělské družstvo Maleč hospodaří na pozemcích ležících na severozápadním okraji Českomoravské vrchoviny v oblasti CHKO Železné hory. Zemědělské družstvo Maleč obhospodařuje celkem 1.750 ha zemědělské půdy, z toho je 1.350 orné půdy a 400 ha luk. Z celkové výměry zasahuje 1.300 ha do již zmiňované CHKO Železné hory. Dále hospodaření ovlivňují pásma hygienické ochrany vod v rozsahu 700 ha.

Zobrazit celý text

Pozemky jsou převážně jihozápadní expozice a leží v nadmořské výšce od 400 do 650 m nad mořem. Na pozemcích převládají podzoly, zbytek je půda typu hnědozem. Téměř všechny plochy jsou zastoupeny středně těžkou až těžkou půdou. Půdy jsou dobře zásobeny draslíkem, některé pozemky vykazují mírně kyselou reakci. Na tuto situaci průběžně reagujeme vápněním dotčených pozemků. Roční úhrn srážek činí 740 mm a průměrná roční teplota je 6,17 ºC, což odpovídá dané oblasti. Skladbě půdního fondu jsme přizpůsobili systém obdělávání, hnojení a ochrany s cílem zajištění dlouhodobé úrodnosti půdního fondu.

V roce 2000 byla Zemědělským družstvem Maleč (100% vlastník) založena společnost s ručením omezeným s názvem Malečská zemědělská s.r.o. Hlavním předmětem podnikání je výroba, skladování, zpracování a prodej zemědělských výrobků, další uvedené předměty podnikání jsou pouze doplňkové a skládají se z následujících činností: koupě zboží za účelem dalšího prodeje, pronájem a půjčování věcí movitých, silniční motorová doprava, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování technických služeb. Založením společnosti Malečská zemědělská s.r.o. došlo k rozšíření podnikatelské činnosti Zemědělského družstva Maleč v zemědělské prvovýrobě a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Malečská zemědělská s.r.o. obhospodařuje celkem 799 ha zemědělské půdy, z toho je 703 orné půdy a 96 ha luk. Všechny obhospodařované pozemky se nacházejí v LFA a to převážně na katastrech obcí Raná u Hlinska v Čechách, Pokřikov a Vojtěchov (30 km od sídla Zemědělského družstva Maleč). Pozemky leží v nadmořské výšce 450-550 m nad mořem, průměrné srážky 650 mm a průměrná roční teplota 6,05 ºC. V rámci živočišné výroby je zde prováděn výkrm červenostrakatých býků.

Vzhledem k potřebě diverzifikace činností, stabilizaci toků příjmů, omezení vlivu kolísání cen zemědělských výrobků, vedení Zemědělského družstva Maleč rozhodlo v roce 2010 o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Malečská energetická, s.r.o., se sídlem ve Vojtěchově (u |Hlinska v Čechách) a následné (r.2011) výstavby bioplynové stanice o výkonu 1 MWh včetně 3 silážních žlabů na uskladnění vstupních surovin pro bioplynovou stanici a vykrmované býky.

Zemědělské družstvo Maleč dále získalo společnost Malečská servisní, s.r.o. se záměrem vykonávat podpůrné služby pro Zemědělské družstvo Maleč, Malečskou zemědělskou s.r.o. a Malečskou energetickou, s.r.o. V roce 2013 byla do společnosti pořízena veřejná čerpací stanice v Malči. Její přinos spočívá ve zvýšení skladovacích kapacit PHM, a tudíž nižší senzitivita na pohyb cen PHM pro Zemědělské družstvo Maleč a jejích dceřiné společnosti, ale především v rozšíření služeb pro obyvatele v Malči a přilehlém okolí z pohledu prodeje PHM.

 

Aktuality

Modernizace farmy

je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Modernizace zemědělského podniku

je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Rekonstrukce teletníku v Dolní Lhotce
spolufinancování z EU

Rekonstrukce posklizňové linky ZD Maleč

Publicita projektu OP PIK

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014577

Popis projektu: Projekt „Renovace posklizňové linky ZD Maleč“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu. Bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění a sušení obilovin a dalších zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka a výměna osvětlení, ZD Maleč

Publicita projektu OP PIK


Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025822

Popis projektu: Projekt „Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka a výměna osvětlení, ZD Maleč“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím výměny technologie chlazení mléka za moderní vč. instalace předchlazení, a modernizací soustavy osvětlení na LED zdroje. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Zemědělské družstvo Maleč ‒ pořízení technologie pro snížení prašnosti ‒ výrobna krmných směsí

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem podpory byla rekonstrukce stávající linky pořízením nové technologie včetně kvalitního filtru. Díky projektu, a to instalováním jednoho zařízení, dojde ke nížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji ( snížení prašnosti ). 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem podpory byla rekonstrukce stávající linky pořízením nové technologie včetně kvalitního filtru. Díky projektu, a to instalováním jednoho zařízení, dojde ke nížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji ( snížení prašnosti ). 

 

Bioplynová stanice Jeřišno

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem podpory byla výstavba nové Bioplynové stanice a tím zajistit odklon biologické složky odpadu od skládkování, či spalování. Díky projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady.