Dotační programy

Rekonstrukce teletníku v Dolní Lhotce
spolufinancování z EU

Rekonstrukce posklizňové linky ZD Maleč

Publicita projektu OP PIK

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014577

Popis projektu: Projekt „Renovace posklizňové linky ZD Maleč“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu. Bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění a sušení obilovin a dalších zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.